COMBO LẨU BÒ, XÔI TRÁM (939k/combo)

28/10/2019

Lẩu Bò, Xôi trám: (Nộm trám/Bí luộc/bò nướng/xôi trám/lẩu bò): 930k/combo

COMBO LẨU BÒ, XÔI TRÁM (Nộm trám/Bí luộc/bò nướng/xôi trám/lẩu bò): 930k/combo

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM