SET GÀ HẤP (780k/set)

28/10/2019

Set gà hấp: (Gà file/canh xương hầm táo đỏ/xôi trắng/trám chua ngọt): giá 780k/set

SET GÀ HẤP (Gà file/canh xương hầm táo đỏ/xôi trắng/trám chua ngọt): giá 780k/set

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM