THỰC ĐƠN ĐÓN TIẾP THỦ TƯỚNG

15/11/2019

Đây là thực đơn đặc biệt được Nhà hàng Quả Trám thiết kế để phục vụ Thủ tướng.

THỰC ĐƠN ĐÓN TIẾP THỦ TƯỚNG

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM