Lợn nướng mắc mật/nướng riềng mẻ: 215.000 đồng/đĩa

28/10/2019

Lợn nướng mắc mật/nướng riềng mẻ: 215.000 đồng/đĩa.

 

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM